Hello world!
My name is Kai Jim Refsnes.
That's right, Kai Jim Refsnes is my name.